تعیین خسارت قرارداد ملکی چگونه است؟

اگر تاکنون در زمان انعقاد قراردادهای ملکی در جلسه حضور داشته‌اید، حتما متوجه شده‌اید که در این نوع قراردادها مبلغی به عنوان…