اقدامات حقوقی مهم پس از فروش ملک

در صورتی‌که خریدار در زمان مقرر در دفترخانه برای تنظیم سند حاضر نشود، فروشنده می‌تواند از دفترخانه درخواست کند برای او گواهی…