اثبات مالکیت ملک چگونه امکان‌پذیر است؟

اثبات مالکیت ملک در وضعیتی طرح می‌شود که در مورد مالکیت مالی اختلاف باشد. مالکیت حقی است که به موجب آن شخص…