وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

آتش سوزی یکی از حوادثی است که ممکن است هر لحظه رخ دهد بنابراین بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی از…