فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۷.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۵
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰تومان
رهن۱.۷۰۰تومان
۱۳۷
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۱
۱