فروش
تهرانتهران منطقه 5
۲۵۰۰
فروش
تهرانتهران منطقه 5
۱۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
این ملک رهن شد!
۶۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۰۰
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۸۵
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۷
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۵۰
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۷.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۲
۳