بدون تصویر
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۲