فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۴.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۷
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
این ملک فروخته شد!
۱۳۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۵
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
این ملک اجاره شد!
۹۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۴۵