اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۲