ویـژه اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۳۰۰
۴