اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
ویـژه رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲