اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲