اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۵
۳