فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۲۲.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۸۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۴
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۹.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۳
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۲
۳