فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۵.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۲
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۳۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۲۲.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۸۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۵
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۴
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۹.۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۳
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۹.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۳
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۱
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۳