اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۸۷
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
این ملک اجاره شد!
۸۵
۲