اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۶۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۵
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۵
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۵
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۶۰
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳