اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۲