اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲