فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۹.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۴
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۹
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۴۸۶.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۹
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۶
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۵
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۰تومان
۱۳۰
۲