اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۶
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۸
۲