فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۳۹.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۲۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۴.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۷
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
بدون تصویر
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۳
۲
بدون تصویر
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲