اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۵۶
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
بدون تصویر
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۵
۲