اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۳.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۷
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲