فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۴.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۸
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۲.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۵
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۶
۲