اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۳