فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۵۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۳.۰۰۰.۰۱۰.۴۰۰تومان
۱۱۷
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۵
۲