اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۹.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۵
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۵
۲