اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۵
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 13
این ملک اجاره شد!
۱۸۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
این ملک رهن شد!
۱۹۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
این ملک اجاره شد!
۱۸۰
۳
بدون تصویر
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
این ملک اجاره شد!
۹۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۹۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۷
۳
بدون تصویر
رهن
تهرانتهران منطقه 5
این ملک رهن شد!
۱۸۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۵
۳