اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۶۰
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
ویـژه اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۳۰۰
۴