اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۹۵
۳