فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۳.۰۰۰.۰۱۰.۴۰۰تومان
۱۱۷
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۶.۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۶
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲