اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۵
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۴
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
ویـژه اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۵