رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۶
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۵
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۵
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۱
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
این ملک فروخته شد!
۱۳۸
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
این ملک فروخته شد!
۹۲
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۲
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
این ملک فروخته شد!
۱۵۸
۳