اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲