اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۵
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۳.۵۲۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۷
۳