فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۵۵
۲
بدون تصویر
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۳
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۳
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۵.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۴۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۱