اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۳