اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۹
۳