اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۷
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۵۸
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۵.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۵
۳