فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۹.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۸
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۱
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۹.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۷
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
این ملک اجاره شد!
۱۳۲
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۱
۲