فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۶
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۲
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۲
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۸.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۴
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۱