اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۷
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۵
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۲
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰۱۳۸۵
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۵.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰تومان
۵۶
۱