فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۵.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۲
۳
بدون تصویر
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۵.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۴۵
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۲