فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۲۰.۵۰۴.۸۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۲
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
بدون تصویر
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۶.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۶
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۹۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
۸۶
۲