اجاره
تهرانتهران منطقه 1
پیش پرداخت۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰۰