فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
این ملک فروخته شد!
۶۶
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۵
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۲۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۵
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۶
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۸
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۴.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۷
۳