اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۵۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۲۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۰تومان
۷۲
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۸۰
۴
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۴.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۷
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۵
۳