فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۳۹.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۳۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۱۰
۴
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۳
۲
بدون تصویر
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۲۰
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۸۰
۳
بدون تصویر
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۱