بدون تصویر
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۱
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۲.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۷
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۶
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۶۰
۳