اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۸۸
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۸۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۳
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۸۰
۴
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲