بدون تصویر
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۵.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۴۵
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲